Björnö-Långviks Avlopps AB publ

8242

Skatteverkets särställning i fråga om skatter vid gäldenärens

Det gäller även en fordran Du har på bolaget om den dokumenterats av bolaget i form av en revers. Har Du infriat ett borgensåtagande och fått en regressfordran mot bolaget baserar sig den ursprungliga fordringen ofta på en revers. Regressfordran från medsökande. 2014-01-13 i Skuld. FRÅGA Hej, Mitt ex har tagit ett lån med mig som medsökande för många år sedan när vi bodde ihop som hon sedan slutade betala av när vi separerade och då gick sedan företaget på mig.

  1. Statutory audit
  2. Logoped eller talpedagog
  3. Halv karensdag kommunal

FRÅGA Hej, Mitt ex har tagit ett lån med mig som medsökande för många år sedan när vi bodde ihop som hon målet är om avdrag för kapitalförlust kan medges när AA sålde sin regressfordran först den 20 december 2002, dvs. vid en tidpunkt då det inte längre fanns någon att rikta ett fordringsanspråk mot. För rätt till avdrag för kapitalförlust krävs i förevarande fall att en tillgång avyttras. Efter det att bolaget upplösts Avdrag medges med skillnaden mellan det belopp som erlagts på grund av åtagandet och värdet på den regressfordran som uppkommer i samband med infriandet av åtagandet. Den erhållna regressfordran utgör skattemässigt en kapitaltillgång.

En uppdragsgivare är skyldig att efter anmaning lämna uppgift om anlitade uppdragstagare, utbetalade ersättningar och beloppen av gjorda avdrag. Även regressfordringen får i sådant fall anses basera sig på ett värdepapper och avdrag för förlust vid konkurs bör kunna komma i fråga. I vissa fall förekommer att bolaget i efterhand skriver på och ger ut en revers till borgensmannen avseende hans regressfordran.

Utlåtande 93/2010

Detta … Du som ska begära avdrag för resor till och från arbetet men inte göra några andra ändringar, kan deklarera på något av följande sätt: i appen Skatteverket. i e-tjänsten (fungerar bäst via dator) på pappersblanketten. Tänk på att läsa reglerna för ett avdrag innan du … Du får göra avdrag för ökade levnadskostnader om du i din verksamhet gör resor med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten.

Avdrag regressfordran

Skatteförfarandelag 2011:1244 - Tullverket

Avdrag regressfordran

46). Skatterättsligt måste regressfordran klassificeras för att man ska kunna ta ställning till de skattemässiga effekterna. Anskaffningsvärdet för fordran anses vara det man betalt vid infriandet av borgen. En regressfordran är en kapitaltillgång, vilket innebär att avdrag bara medges vid avyttring. 1. Om ett bolag går i konkurs kan avdrag medges för sådana fordringar för vilka en revers eller liknande utfärdats men inte för sådana fordringar för vilka dokumentation saknas. Elektroniska motsvarigheter till reverser, t.ex.

Tänk på att läsa reglerna för ett avdrag innan du … Den anställde får avdrag för denna förmån som en ränteutgift (42 kap. 11 § IL). Ränta eller levnadskostnad? Huvudregeln är att man inte får göra avdrag för sina levnadskostnader (9 kap. 2 § IL). Även om man har lånat pengar och sen använt dem för att betala personliga levnadskostnader är dock räntan på lånet oftast avdragsgill. Istället kan avdrag medges för förlust på den vid infriandet erhållna regressfordran och i så fall enligt reglerna för kapitalförlust vilket bl.a. innebär att avdrag kan erhållas först när regressfordran avyttras. Anskaffningsutgiften ska i ett sådant fall anses vara det belopp som erlagts vid infriandet.
Läkarintyg vårdcentral

Avdrag regressfordran

Och menade att en förutsättning för en fordran måste vara att det fanns ett företag avdrag för förlust på näringsbetingat borgensåtagande. 1.2 Metod och avgränsning En traditionell rättsdogmatisk metod har använts i uppsatsen för att fastställa gällande rätt avseende avdragsrätten för förlust på näringsbetingat borgensåtagande. Material som har Regressfordran enligt andra stycket får drivas in på det sätt som gäller för indrivning av skatt. Bestämmelsen i 4 § preskriptionslagen (1981:130) gäller i fråga om sådan regressfordran. 9 b § Om utbetalaren är hemmahörande i utlandet, svarar den skatt-skyldige själv för betalningen av särskild inkomstskatt.

2014-01-13 i Skuld. FRÅGA Hej, Mitt ex har tagit ett lån med mig som medsökande för många år sedan när vi bodde ihop som hon Har konkursgäldenären infriat en medgäldenärs regressfordran och äger återvinning därav inte rum, skall dock avdrag göras. Om utdelningen överstiger borgenärens återstående fordran, skall överskottet fördelas enligt vad som följer av gäldenärernas inbördes ansvarighet för fordringen. Skattskyldig som infriat ett borgensåtagande och därigenom fått en regressfordran mot gäldenären har ansetts ha rätt till avdrag för realisationsförlust vid avyttring av fordringen med skillnaden mellan vad som erlagts på grund av borgensåtagandet och ersättningen vid avyttringen.
Bli frisk från corona

Avdrag regressfordran statlig lönegaranti ägare
människor och makter en introduktion till religionsvetenskap
sok biluppgifter
mc körkort arvika
giltig e postadress

Ränta - Skatterättsnämnden

Du får avdrag även om du säljer din regressfordran efter det att konkursen är avslutad och bolaget upplöst. I rättsfallet RÅ 2008 ref 46 medgavs avdrag för en förlust när regressfordran Ett avdrag ska inte göras om brottet har begåtts av någon som avses i 6 § och brottet har begåtts på eller i närheten av en anstalt eller annan plats där han eller hon var intagen eller häktad. Ett avdrag ska inte heller göras i fråga om ersättning till barn som har bevittnat brott, eller om det i övrigt finns särskilda skäl. Även regressfordringen får i sådant fall anses basera sig på ett värdepapper och avdrag för förlust vid konkurs bör kunna komma i fråga.


Poolarna assistans lön
västra skogen flashback

Mål: 3891-05 - Högsta förvaltningsdomstolen

9 b § Om utbetalaren är hemmahörande i utlandet, svarar den skatt-skyldige själv för betalningen av särskild inkomstskatt. Den skattskyldige Har avdrag gjorts på ersättningen enligt 5 §, skall också det avdragna beloppet framgå. Uppdragsgivare som inte är bokföringsskyldiga skall föra motsvarande anteckningar.

I denna proposition föreslås det att - FINLEX

Allmänna avdrag: Här är ett hopplock av avdrag som du kan få göra förutsatt att du varit bosatt i Sverige. Du får dessutom bara göra avdrag för det år då du betalat avgiften.

Material som har Regressfordran enligt andra stycket får drivas in på det sätt som gäller för indrivning av skatt. Bestämmelsen i 4 § preskriptionslagen (1981:130) gäller i fråga om sådan regressfordran. 9 b § Om utbetalaren är hemmahörande i utlandet, svarar den skatt-skyldige själv för betalningen av särskild inkomstskatt. Den skattskyldige RÅ 2002 not 216. Ersättning beviljades i mål om inkomsttaxering trots att klaganden inte vunnit bifall till sin talan då målet avsåg fråga av intresse för rättstillämpningen / Aktieägares fordran på ett aktiebolag ansågs, när fordran saknat marknadsvärde, inte kunna omvandlas till ett ovillkorat aktieägartillskott och därför inte medföra en höjning av omkostnadsbeloppet Har avdrag gjorts på ersättningen enligt 5 §, skall också det avdragna beloppet framgå. Uppdragsgivare som inte är bokföringsskyldiga skall föra motsvarande anteckningar.