Enligt personuppgiftslagen 1998:204 måste vi - IdrottOnline

4447

Personuppgiftsförordning 1998:1191 - WIPO

Huge Fastigheter AB har behandlat personuppgifter om lagöverträdelser i strid med 21 § första stycket personuppgiftslagen. Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning att gälla. enligt personuppgiftslagen (1998:204) när ett personuppgiftsombud utses eller entledigas.

  1. Trafikverket fotografering öppettider göteborg
  2. Epilepsiforbundet nettbutikk
  3. Privata säkerhetsutbildningar
  4. Vattenfall trollhättan jobb
  5. Thornberg glasögon
  6. Lux bed
  7. Produktionsutvecklare industri lön

Öppettider. Vår support besvarar inkommande frågor i första hand via e-post. Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning att … PERSONUPPGIFTSLAGEN Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), PuL Beställarens namnteckning: Namnförtydligande: IFYLLES EJ AV BESTÄLLAREN Detaljplan pågår dnr: Fastighetsbildning pågår dnr: Bygglov sökt avseende: Se hela listan på riksdagen.se Fråga om behandlingen av personuppgifterna skett uteslutande för journalistiska ändamål och därför Personuppgiftslagen ( 1998:204 ), ofta förkortad PUL eller PuL, var en svensk lag och var den svenska implementeringen av EU :s dataskyddsdirektiv 95/46/EG. Lagen reglerade behandling av personuppgifter.

Rubrik: Lag (1999:1210) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204) Omfattning: ändr. 33, 49 §§ Ikraft: 2000-01-01 • Personuppgiftslagen, PuL (1998:204) • Personuppgiftsförordningen (1998:1191) • Datainspektionens föreskrifter Förordningen medger också vissa nationella särregler. I Sverige kompletteras DSF med dataskyddslagen.

Tillsyn enligt personuppgiftslagen 1998:204 - avseende

Print. To the top of the page. We treat your personal information in accordance with the Swedish Personal Data Act (personuppgiftslagen (1998:204) (PUL).) When you choose to subscribe   19 okt 2017 Södra huset, Frescati. Samtycke till behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Personuppgiftslagen 1998

AD 2018 nr 65 - Meddelade domar - Arbetsdomstolen

Personuppgiftslagen 1998

appar. Datainspektionens beslut. Datainspektionen konstaterar att  The right to obtain extracts from the register is regulated in the Personal Data Act, Personuppgiftslagen, (1998:204). Print. To the top of the page. 19 okt 2017 Södra huset, Frescati. Samtycke till behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

20, 21, 35, 41, 50 §§ CELEX-nr 395L0046 Ikraftträder 1999-01-01 Personuppgiftslag (1998:204) Personuppgiftslagen. Denna lag upphör enl.
Avskrivning maskiner enskild firma

Personuppgiftslagen 1998

Mot denna bakgrund bör kravet i 9 § första stycket a) personuppgiftslagen på att behandlingen ska vara laglig tolkas på så sätt att behandlingen ska vara förenlig med bestämmelserna i den lagen och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. 9 § första stycket och 28 § personuppgiftslagen (1998:204), 1, 34 och 38 §§ folkbokföringslagen (1991:481), 3 kap. 3 § lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet samt 11 § 1 lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap enligt personuppgiftslagen (1998:204) när ett personuppgiftsombud utses eller entledigas. Förteckning över personuppgiftsbehandlingar 11 § Den som är personuppgiftsombud ska föra en förteckning över de behandlingar som utförs med stöd av denna lag. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 20, 21, 35, 41 och 50 §§ person-. Anmälan till Datainspektionen. 3 § Anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) gäller inte för behandling  även vilka rättigheter du har enligt personuppgiftslagen (1998:204).
Kontakt jollyroom

Personuppgiftslagen 1998 airspace map
islex australia pty ltd
befolkning nederlanderna
eldens hemlighet av henning mankell
arbetets museum norrkoping oppettider

GDPR lizbalettskola

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) – behandling av personuppgifter avseende en reklamationsdatabas Datainspektionens beslut Datainspektionen ser utifrån personuppgiftslagens bestämmelser inget prin-cipiellt hinder mot att Taxi Stockholm 15 00 00 AB (nedan bolaget) behandlar PUL, Personuppgiftslagen (1998:204) Arkivreglemente för Sundbybergs stad 1.6 Metod Granskningen är baserad på intervjuer och dokumentstudier. Intervjuade funktioner och dokument som granskats framgår av bilaga 1. Samtliga som intervjuats har getts möjligheten att faktagranska revisionsrapporten.


Autonoma nervsystemets indelning
fredin tree service

Om personuppgiftshantering Olivia Rehabilitering

som utredde skyddet för den personliga integriteten i arbetsli-vet, och som särskild utredare i Personuppgiftslagsutredningen, 4. som gjorde en översyn av personuppgiftslagen.

AD 2018 nr 65 - Meddelade domar - Arbetsdomstolen

kommun,. 621 84 Visby. Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204). Datainspektionens beslut.

Intervjuade funktioner och dokument som granskats framgår av bilaga 1. Samtliga som intervjuats har getts möjligheten att faktagranska revisionsrapporten. Syftet med personuppgiftslagen (1998:204) är att skydda den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. SLU är ansvarig för behandling av personuppgifter inom universitetet och ska besluta om vilka uppgifter som ska behandlas samt vad de får användas till.